Politika kvality

Politika kvality poskytovaných sociálnych služieb

 

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby a  plniť podmienky kvality v čo najvyšších štandardoch, ktoré určuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) a trvalo ich udržiavať a zlepšovať inovatívnymi technológiami, kvalitným odborným personálom a dobrou spoluprácou so všetkými zainteresovanými stranami.

 

1. Poslaním vnútorného systému kvality je vytvorenie trvalej spokojnosti prijímateľov (ďalej „klient“) sociálnych služieb v CSS – Bánovce nad Bebravou.

- dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd klientov, ich ľudskej dôstojnosti na základe individuálneho prístupu,

- naplnenie a prekonanie očakávania klientov z pobytu v zariadení sociálnych služieb,

- snaha zlepšiť kvalitu bývania prostredníctvom skrášľovania a inovovania spoločného prostredia zariadenia

-  organizovanie .podujatí, posedení, kult. programov, individuálnych posedení.    

                                                                                                                                 

2. Poskytovať sociálne služby v súlade s platnou legislatívou aj vo vzťahu k zainteresovaným stranám. Udržiavať pozitívne vzťahy so zainteresovanými stranami a dosahovať adekvátne výsledky, predovšetkým primeranou komunikáciou a  pravidelnou informovanosťou .

 

3. . Strategické ciele a ciele v plnení podmienok kvality zameriavať predovšetkým na:

-      spokojnosť klientov s kvalitným riešením ich nepriaznivej sociálnej situácie,

-      plnenie pracovných podmienok voči zamestnancom k dosiahnutiu lojálnosti zamestnancov voči zamestnávateľovi a recipročné plnenie si pracovných povinností zamestnancov,

-      udržiavať pozitívne vzájomné vzťahy so zainteresovanými stranami,

-      zveľaďovanie a udržiavanie majetku poskytovateľa,

-      vytváranie dobrého mena zariadenia.

 

4. Vo vzťahu k zamestnancom je cieľom vytvoriť vhodné podmienky pre zvyšovanie lojality a profesionálneho rozvoja zamestnancov zvyšovaním ich odbornej úrovne a profesionality interným a externým vzdelávaním.

 Zabezpečovať trvalú spokojnosť zamestnancov, snažiť sa naplniť a prekonať ich očakávania z pracovno-právneho vzťahu, posilniť ich hrdosť k svojmu zamestnávateľovi a k vykonávaným odborným, obslužným a ďalším činnostiam v sociálnych službách.

 Každý zamestnanec je zapojený do vnútorného systému politiky  kvality na základe pracovno-právneho vzťahu na príslušnej pracovnej pozícii a na pozitívnom vzťahu k svojmu zamestnávateľovi. Využívajú sa pritom predovšetkým nástroje ako pracovné porady a hodnotiace dotazníky.

 

5. Kvalitu, úspech, stabilitu a rozvoj CSS – Bánovce nad Bebravou stavať na kvalite poskytovaných druhoch sociálnych služieb, na základe najnovších trendov v oblasti sociálnych služieb a na zameraní plnenia podmienok kvality v kritériách, štandardoch a indikátoroch štyroch oblastí podmienok kvality (podľa Prílohy č. 2 zákona č. 448/2008 Z. z.):

  1. oblasť:  Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd
  2. oblasť:  Procedurálne podmienky
  3. oblasť:  Personálne podmienky
  4. oblasť:  Prevádzkové podmienky

 

6. Pravidelné aktualizovať ciele a strategické ciele nášho zariadenia využívaním  najnovších trendov v poskytovaní sociálnych služieb.

 Obhájiť v súčasnosti zavádzaný „Systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001