Poslanie, strategická vízia a cieľ

 

Poslanie, strategická vízia a cieľ

 

 

1. POSLANIE:

 

Poslaním CSS Bánovce nad Bebravou je poskytovať sociálne služby so zameraním na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie, ktorá vznikla z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. CSS poskytuje sociálnu službu v domove sociálnych služieb, kde sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č.3.

CSS poskytuje sociálnu službu  aj v špecializovanom zariadení fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na  pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS.

 

2. STRATEGICKÁ VÍZIA:

Víziou CSS Bánovce nad Bebravou je byť zariadením, ktoré bude na verejnosti známe poskytovaním kvalitných a bezpečných sociálnych služieb s tým, že budeme napĺňať individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb so snahou zvýšiť kvalitu ich života s dôrazom na ich sebestačnosť. Zároveň chceme vytvoriť a udržiavať otvorené prostredie s rodinnou atmosférou a komunitou, v ktorom chceme  aj zamestnancov motivovať k aktívnemu využívaniu svojich schopností, zručností a vedomostí na prospech seba, zariadenia a prijímateľov sociálnej služby.

3. CIEĽ:

Cieľom CSS Bánovce nad Bebravou je poskytovať také služby, ktoré zlepšia kvalitu života prijímateľov sociálnych služieb , ktoré zabezpečia pocit pohody, dôvery, vzájomného rešpektu a vysokej profesionálnej odbornosti zamestnancov.